abapat

 

Tel.: +48 604209162

Fax: +48 324222145

email: office@abapat.pl

Jak uzyskać znak towarowy PDF Print E-mail

Jak uzyskać znak towarowy?

Procedura uzyskania polskiego znaku towarowego wygląda następująco:

1. Zgłoszenie znaku w Urzędzie Patentowym RP

Zgłoszenia można dokonać samodzielnie, lub za pośrednictwem rzecznika patentowego.

Urząd przyjmuje zgłoszenie znaku na specjalnym formularzu w formie pisemnej lub elektronicznie poprzez formularz na stronie internetowej. Zgłoszenie elektroniczne wymaga posiadania konta na portalu usługowym UPRP oraz podpisu elektronicznego kwalifikowanego.

W zgłoszeniu określamy:

treść znaku: moze to być słowo, kilka słów, hasło (znak słowny),  znak graficzny (znak graficzny) lub znak graficzny z elementami słownymi (znak słowno-graficzny). W jednym zgłoszeniu zgłoszony może być tylko jeden znak. Jeżeli chcemy osobno zastrzec znak słowny i grafikę, nalezy wówczas dokonać dwóch zgłoszeń.

zgłaszającego: dane osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej. Spółki cywilne traktowane sa przy zgłoszeniu jako osoby fizyczne zgłaszające znak wspólnie.

towary i usługi, jakie mają być chronione znakiem towarowym. Na potrzeby postępowania przed Urzędem Patentowym RP, ale także i wieloma innymi urzędami międzynarodowymi i zagranicznymi towary i usługi są podzielone na klasy według Klasyfikacji Nicejskiej. Klasyfikacja ta nie jest tożsama z PKD, więc zaklasyfikowania należy dokonać raczej w oparciu o rzeczywiście produkowane towary i świadczone usługi. Zbudowanie odpowiedniego wykazu towarów i usług jest najważniejszą częscią zgłoszenia, gdyż znak towarowy będzie chroniony tylko w tym zakresie. Np. jeżeli zgłosimy znak dla samochodów, nie będzie on objęty ochroną dla kosmetyków. Należy także pamiętać, iż po otrzymaniu znaku towarowego płacimy za ochronę każdej klasy. Nie warto także zgłaszać "na zapas" dla towarów czy usług, których nie zamierzamy produkować czy świadczyć. Jeżeli znak jest nieużywany przez pięć lat od uzyskania ochrony wygasa.

Przed dokonaniem zgłoszenia, żeby nie narazić się na niepotrzebne wydatki, czy też straty z powodu źle zainwestowanych środków warto sprawdzić, czy znak nie jest już chroniony, czy tez powaszechnie znany i używany przez inne podmioty. Badanie zdolności ochronnej znaku najlepiej zlecić fachowcowi - rzecznikowi patentowemu. Znaki towarowe są chronione nie tylko w zakresie identyczności ale także i w zakresie podobieństwa. Określenie takiej potencjalnej kolizji wymaga wiedzy specjalistycznej i doświadczenia.

Przeczytaj także : znak towarowy

2. Formalne badanie zgłoszenia przez Urząd Patentowy

Urząd najpierw sprawdza, czy zgłoszenie jest poprawne pod względem formalnym przesyła potwierdzenie zgłoszenia znaku i wzywa do uiszczenia opłaty zgłoszeniowej (550 zł do 3 klas towarowych). W razie stwierdzenia braków wzywa o ich uzupełnienie. 

3. Publikacja zgłoszenia.

W ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia jest ono publikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP), a także w bazie znaków towarowych dostępnej on-line. 

Od momentu publikacji zgłoszenia osoby trzecie mogą wysłać do Urzędu swoje uwagi na temat zgłoszenia. Np. wskazać, że znak jest już objęty ochroną, zgłaszającemu nie przysługuje prawo do znaku, znak jest znakiem rodzajowym itp. 

4. Merytoryczne badanie zgłoszenia.

Polski Urząd Patentowy przy udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy stosuje tzw procedurę badawczą. Oznacza to, że sprawdza zarówno bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia znaku czyli przesłanki świadczące o tym że znak nie może być znakiem towarowym bo jest np zapachem, nie ma zdolności odróżniającej, jest sprzeczny z porządkiem publicznym zawiera oficjalne symbole czy godła czy też jest mylący, jak i względne przesłanki - czyli sprawdza, czy nie jest podobny do wcześniejszego znaku czy zgłoszenia.

Na tym etapie Urząd może wskazać, iż widzi przeszkody dla udzielenia prawa ochronnego i wezwać do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Można wówczas ograniczyć wykaz towarów, lub przedstawić własną argumentację za tym, iż nie ma przeszków dla udzielenia prawa.

5. Wydanie decyzji

Po przeprowadzeniu badania i ewentualnie wymianie korespondencji ze zgłaszającym lub jego pełnomocnikiem Urzad Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu bądź o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. W razie decyzji pozytywnej Urzad wzywa o dokonanie opłaty za publikację i opłat za 10 - letni okres ochrony znaku.

Wydanie decyzji następuje przeciętnie w okresie od 1 - 1,5 roku od momentu zgłoszenia.

Opłaty w postępowaniu o uzyskanie ochrony znaku towarowego:

1. Opłata za zgłoszenie znaku:

do 3 klas towarowych Klasyfikacji Nicejskiej:

550 zł - zgłoszenie na formularzu papierowym

500 zł - zgłoszenie na formularzu elektronicznym

za każdą następną klasę towarową powyżej 3:

120 zł

2. Opłata za publikację znaku:

90 zł

3. Opłata za 10-letni okres ochrony:

do 3 klas towarowych za każdą klasę:

400 zł

za każdą następna klasę:

450 zł.

pełna tabela oplat znajduje się na stronie Urzędu Patentowego http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/25/27/25274/Zmienione_rozporzadzeniem_Rady_Ministrow_z_dnia_26_lutego_2008.pdf

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent