abapat

 

Tel.: +48 604209162

Fax: +48 324222145

email: office@abapat.pl

OHIM - Office for Harmonization Internal Market PDF Print E-mail

OHIM - Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, ang. Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) - jest urzędem struktur Unii Europejskiej założonym w 1995 w Angers, odpowiedzialnym za rejestrację wspólnotowych znaków towarowych (Community Trade Marks) i wspólnotowych wzorów przemysłowych (Community Designs) na rynku europejskim obejmując ochroną rejestrowane i już zarejestrowane znaki towarowe oraz wzory przemysłowe. Siedziba główna urzędu znajduje się w Alicante w Hiszpanii.

Odpowiednikiem UHRW dla patentów europejskich jest Europejski Urząd Patentowy.


Powstanie, z dniem 1 stycznia 1993r. Jednolitego Rynku pozwoliło na swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i ludności.

W tej sytuacji znak towarowy Wspólnoty utworzono jako instrument dla ochrony znaku na całym terytorium Wspólnoty Europejskiej.

Rozporządzenie Rady Komisji Europejskiej Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993r. utworzyło nowe terytorialne prawo własności przemysłowej Unii Europejskiej.

Jest to prawo regionalne, które funkcjonuje na terenie Unii /Community Trademark - CTM/. Prawo to koegzystuje z prawami krajowymi /National Trademarks/ oraz z prawami międzynarodowymi /International Trademarks/, tj. udzielonymi zgodnie z Porozumieniem madryckim i Protokołem do tego Porozumienia.

Mając na uwadze ww. Rozporządzenie należało powołać organ administracyjny, który zajmowałby się postępowaniem dotyczącym rejestracji znaku towarowego Wspólnoty. W tym celu powstał Urząd do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante /Hiszpania/ - Office of Harminisation in The Internal Market /OHIM/. Urząd ten rozpoczął działalność w 1996r. i początkowo rejestrował tylko znaki towarowe /obecnie można uzyskać ochronę wzorów przemysłowych/.

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent