abapat

 

Tel.: +48 604209162

Fax: +48 324222145

email: office@abapat.pl

Patent PDF Print E-mail

Patent

Jest to prawo wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze państwa lub regionu, na który patent jest udzielony. Patent udzielany jest przez Urząd Patentowy osobie fizycznej lub prawnej, która złoży wniosek o udzielenie patentu. Inaczej mówiąc patent daje pewnego rodzaju monopol. Patenty znane były już w średniowieczu i już wtedy ich idea było nadanie określonych praw wyłącznych w zamian za ujawnienie istoty rozwiązania.

Patenty są udzielane na rozwiązania które są nowe, reprezentują poziom wynalazczy oraz nadają się do przemysłowego stosowania.

W Polsce i w większości krajów patent trwa dwadzieścia  lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Warunkiem trwania patentu jest uiszczenie opłat okresowych za ochronę wynalazku.

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek co do zasady przysługuje twórcy, w pewnych okolicznościach prawo to przysługuje także pracodawcy lub zamawiającemu. Przedsiębiorcy na przykład mogą ustalić któremu z nich przysługuje prawo do patentu.

 

Informacje i dokumenty potrzebne do opracowania dokumentacji patentowej.

  1. Numery: NIP (krajowy), REGON lub PESEL.
  2. Imię, nazwisko/ nazwa zgłaszającego dane adresowe.
  3. Imię, nazwisko dane adresowe twórcy wynalazku.
  4. Opis technologii ( konstrukcji urządzenia ) dotychczasowej jaka była stosowana przedwdrożeniem wynalazku znany zgłaszającemu
  5. Opis technologii ( konstrukcji ) według wynalazku
  6. Zalety wynalazku na tle rozwiązań dotychczasowych, jeśli są
  7. Inne informacje, które zdaniem zgłaszającego przedstawiają wynalazek, np. układu rządzeń, które realizują zastrzeganą technologię, jak wynalazek należy stosować itp.
  8. Pełnomocnictwo (wzór: .pdf .doc )
  9. Zlecenie
  10. KRS w przypadku osób prawnych

Procedura uzyskania patentu w Polsce.

Procedura uzyskania patentu w Polsce składa się z kilku etapów:

1.      Sprawdzenie zdolności patentowej wynalazku.

2.      Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej

3.      Zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego

4.      Badanie zgłoszenia przez Urząd Patentowy

5.      Wydanie decyzji o udzieleniu patentu przez Urząd Patentowy.


Sprawdzenie zdolności patentowej wynalazku.

 

 

Obejmuje to sprawdzenie, czy wynalazek spełnia kryteria patentowalności określone w ustawie, oraz sprawdzenie nowości światowej rozwiązania. Nowość najczęściej sprawdza się w bazach patentowych. Wynalazek powinien charakteryzować  poziomem wynalazczym, czyli nie może być oczywisty dla znawcy z danej dziedziny techniki. Należy pamiętać, że patenty udziela się na wynalazki o charakterze technicznym.

Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej.

 

Dokumentacja zgłoszeniowa obejmuje:

- podanie które powinno obejmować oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu

- opis wynalazku ujawniający jego istotę

-zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe

- skrót opisu.

Dodatkowo szczegóły jak powinna wyglądać dokumentacja precyzuje Rozporządzenie.

Na tym etapie jednym z najważniejszych elementów jest określenie zakresu żądanej ochrony patentowej, wyznaczonej przez zastrzeżenia patentowe.

Zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego.

 

Zgłoszenie można zrobić w formie papierowej poprzez osobiste złożenie w Urzędzie Patentowym, gdzie są one przyjmowane całą dobę, faksem lub elektronicznie przy pomocy specjalnego oprogramowania i podpisu elektronicznego.

Urząd Patentowy nadaje zgłoszeniu datę i numer oraz wydaje potwierdzenie zgłoszenia.

 

Zgłoszenie wynalazku może obejmować jeden lub więcej wynalazków połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią jeden pomysł wynalazczy. Na przykład może obejmować trzy wynalazki:  sposób wytworzenia, wytwór oraz urządzenie do wytwarzania tym sposobem.

Badanie zgłoszenia przez Urząd Patentowy.

Ten etap trwa najdłużej ze względu na kolejkę zgłoszeń w Urzędzie.  Czas oczekiwania na udzielenie patentu wynosi obecnie nawet 5 lat.

Po ok. dwóch miesiącach Urząd sporządza wstępny raport z poszukiwań w którym wyszczególnia wcześniejsze dokumenty patentowe należące do stanu techniki, które mogą podważyć nowość lub poziom wynalazczy zgłoszonego rozwiązania, a tym samym przeszkodzić w udzieleniu patentu przez Urząd Patentowy.

Po 18 miesiącach od daty pierwszeństwa (daty pierwszego zgłoszenia) następuje publikacja zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Następnie ekspert Urzędu dokładnie bada czy zgłoszenie spełnia wszelkie wymogi ustawy, Niejednokrotnie okazuje się że trzeba zmienić opis i zastrzeżenia. Często ograniczyć  zakres żądanej ochrony wyznaczony przez zastrzeżenia patentowe. Jeżeli dokumentacja zgłoszeniowa ma braki, ekspert wzywa do poprawek wydając postanowienia. Brak reakcji ze strony zgłaszającego może na tym etapie doprowadzić do umorzenia postępowania zgłoszeniowego lub odmowy udzielenia patentu na wynalazek.

Wydanie decyzji o udzieleniu patentu przez Urząd Patentowy.

Jeżeli zgłoszony wynalazek spełnia wszystkie wymogi, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu. Decyzja ta jest jednak warunkowa – należy uiścić opłatę za pierwszy okres ochronny. Pierwszy okres ochronny obejmuje trzy lata licząc od daty zgłoszenia. Wówczas Urząd Patentowy wydaje dokument patentowy. Jeżeli patent jest udzielony po dłuższym okresie niż trzy lata należy pamiętać by opłacić następne okresy ochronne, gdyż patent może wygasnąć.

Informację o udzieleniu patentu Urząd Patentowy publikuje również w Wiadomościach Urzędu Patentowego (WUP)

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent