abapat

 

Tel.: +48 604209162

Fax: +48 324222145

email: office@abapat.pl

Znak Towarowy PDF Print E-mail

Znak towarowy.

Na znak towarowy Urząd Patentowy udziela prawo ochronne. Jest to prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Pod rządami poprzedniej ustawy prawo to było określane jako prawo z rejestracji znaku towarowego. Polski urząd stosuje metodę badawczą przy udzielaniu prawa ochronnego na znak towarowy. Urząd Wspólnotowy (OHIM) stosuje metodę rejestracyjną, czyli bada tylko bezwzględne przesłanki zdolności rejestrowej znaku (np. czy dane oznaczenie spełnia wymogi definicji znaku towarowego) nie sprawdza natomiast kolizji z innymi wcześniej zarejestrowanymi znakami.

Prawo ochronne na znak towarowy, wspólny znak towarowy bądź  wspólny znak towarowy gwarancyjny albo wspólne prawo ochronne na znak towarowy trwa dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.

Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone dla

wszystkich lub części towarów , na kolejne okresy dziesięcioletnie, przy czym wniosek powinien być złożony przed końcem upływającego okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed  jego upływem. Wraz z wnioskiem należy wnieść należną opłatę za ochronę. Wniosek może zostać złożony, za dodatkową opłatą, również w ciągu sześciu miesięcy po upływie okresu ochrony.

 

Informacje i dokumenty potrzebne do zgłoszenia znaku towarowego w UPRP:

  1. Numery: NIP (krajowy), REGON lub PESEL.
  2. Imię, nazwisko/ nazwa zgłaszającego dane adresowe.
  3. Wizerunek znaku w formie elektronicznej (dla znaków graficznych)
  4. Pełnomocnictwo (wzór: .pdf ,.doc )
  5. Zlecenie
  6. KRS w przypadku osób prawnych

Procedura uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy:

1.      Sprawdzenie zdolności ochronnej znaku towarowego

2.      Przygotowanie zgłoszenia

3.      Zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP

4.      Rozpatrywanie zgłoszenia przez Urząd Patentowy

5.    Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego przez Urząd Patentowy.

 

 

1.      Sprawdzenie zdolności ochronnej znaku towarowego

Sprawdzenie zdolności ochronnej znaku towarowego obejmuje sprawdzenie, czy zgłaszany znak spełnia bezwzględne przesłanki zdolności ochronnej – czy może być znakiem towarowym w rozumieniu art. 120 Ustawy Prawo własności przemysłowej. Według tego przepisu znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, melodia lub sygnał dźwiękowy. W chwili obecnej nie rejestruje się zapachów jako znaków towarowych – ze względu na to że nie da się go przedstawić w spójnej, czytelnej dla wszystkich formie graficznej.  W myśl art. 129 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy znak powinien mieć dostateczne znamiona odróżniające, czyli powinien się nadawać do odróżniania towarów. Nie mogą nim być w związku z tym znaki określające rodzaj towarów, ich ilość, wartość, pochodzenie, jakość sposób wytwarzania, funkcję, przydatność. Np. nie będzie miał zdolności odróżniającej znak słowny opona gdybyśmy chcieli go zarejestrować  dla oznaczania  opon. Również nazwy które weszły do języka potocznego i są zwyczajowo używanie nie maja zdolności odróżniającej.  Znak nie powinien również naruszać czyichś praw osobistych czy majątkowych, być sprzeczny z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami czy tez wprowadzać odbiorców w błąd np. co do geograficznego pochodzenia towarów. Jeżeli znak zawiera w sobie nazwy czy symbole oficjalne np., nazwy miast, godła, herby, to Urząd wymaga przedłożenia stosownego zezwolenia organów uprawnionych.

Kolejną przesłanka do sprawdzenia jest to czy zgłaszany znak nie koliduje ze znakiem wcześniejszym lub oznaczeniem geograficznym.

2.      Przygotowanie zgłoszenia

Przygotowanie zgłoszenia obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku. Bardzo ważną rzeczą jest właściwe określenie wykazu towarów i usług które maja być objęte prawem ochronnym. Towary i usługi pogrupowane są w klasy zgodnie z Klasyfikacja Nicejską.

3.      Zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP

Zgłoszenie składa się z podania oraz załączników. Powinno ono odpowiadać również wymogom Rozporządzenia dotyczącego zgłoszeń znaków towarowych. Składnikiem podania są: dane zgłaszającego, wykaz towarów i usług, opis znaku, wizerunek lub słowo. W przypadku zgłoszenia w formie papierowej, dla znaku graficznego trzeba dołączyć kolorowe i czarno-białe wizerunki znaku. W przypadku zgłoszenia elektronicznego do zgłoszenia dołączamy  pliki zawierające wizerunki.

Pełnomocnikiem w postępowaniu zgłoszeniowym przed Urzędem Patentowym RP może być tylko rzecznik patentowy.

4.      Rozpatrywanie zgłoszenia przez Urząd Patentowy

Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd bada zgłoszenie pod kątem formalnym oraz pod kątem ustawowych warunków dla udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przesłanki te zostały w skrócie omówione w p. 1. Urząd sprawdza je samodzielnie. Może zdarzyć się tak, że rzecznik patentowy sprawdzając zdolność ochronną oznaczenia stwierdzi, że oznaczenia ma zdolność, a Urząd będzie innego zdania. Zawiadamia wówczas zgłaszającego o przeszkodach w udzieleniu ochrony. W trakcie wymiany korespondencji można, choć nie zawsze przekonać Urząd do swych racji, bądź ograniczyć żądany zakres ochrony.

Po 3 miesiącach od zgłoszenia jest ono publikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego.

 

5.      Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego przez Urząd Patentowy.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymogi ustawy, Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Decyzja ta jest wydana pod warunkiem uiszczenia opłaty za 10-cioletni okres ochronny. Jeżeli nie zostanie ona wniesiona Urząd stwierdza wygaśniecie decyzji. Udzielone prawa wpisuje się do rejestru znaków towarowych, a udzielone prawo potwierdza wydaniem świadectwa ochronnego na znak towarowy.

Od tego momentu można również umieścić znaczek ® obok znaku towarowego.

Koszty:

Opłaty urzędowe:

Za zgłoszenie znaku towarowego obejmujące do 3 klas – 550 zł

Opłata za 10 – letni okres ochrony do 3 klas                   - 400 zł

Honorarium rzecznika:                                           1000 – 2500 zł

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent