abapat

 


ul. Kościuszki 19/1, 44-200 Rybnik; tel.: +48 604209162

Rzecznik patentowy PDF Drukuj Email

Rzecznik patentowy

Zasady i warunki wykonywania zawodu rzecznika patentowego określa USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.  (treść ustawy) 

1. Zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej.

Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną.

Pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym.

Pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów tech- nicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przezna- czonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

 

Sprawy własności przemysłowej to:
- uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, w szczególności wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a także znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych,

- zwalczanie nieuczciwej konkurencji,

2. Zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego.

3. Tytuł zawodowy „rzecznik patentowy” podlega ochronie prawnej.

 

4. Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym.


Rzecznicy są zrzeszeni w PIRP czyli w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, która jest jedyną organizacją przeprowadzającą szkolenia zawodowe rzecznika patentowego w Polsce. Na stronach PIRP-u można znaleźć pełen wykaz rzeczników patentowych, czyli np. sprawdzić czy wasz rzecznik ma odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wpisu na listę rzeczników patentowych dokonuje Prezes Urzędu Patentowego. Wykaz rzeczników patentowych znajduje się także na stronach Urzędu. Wy Oprócz uprawnień pełnomocnika przed Polskim Urzędem Patentowym oraz polskimi sądami, rzecznik może mieć uprawnienia profesjonalnego pełnomocnika przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium (EPO), wydającym patenty europejskie lub przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) rejestrującym wspólnotowe znaki towarowe i wzory wspólnotowe.

W Polsce rzecznik patentowy zajmuje się zarówno patentami jak i znakami towarowymi  czy wzorami przemysłowymi. W innych krajach bardzo często jest tak, że istnieją odrębne uprawnienia zawodowe dla prawnika zajmującego znakami towarowymi się czy wzorami przemysłowymi a inne dla rzecznika patentowego zajmującego się patentami na wynalazki czy wzory użytkowe.

Minimalne wysokości stawek za czynności rzecznika patentowego określa Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 grudnia 2003 w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.  (tresć rozporządzenia)

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent