abapat

 


ul. Kościuszki 19/1, 44-200 Rybnik; tel.: +48 604209162

Kancelaria PDF Drukuj Email

Kancelaria patentowa.

Kancelaria ABAPAT została założone w roku 1995 przez Rzecznika Patentowego Urszulę Trawińską. Od tego czasu świadczymy usługi związane z własnością przemysłową. Występujemy w roli profesjonalnego pełnomocnika przed Urzędem Patentowym RP oraz przed Urzędem Do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Wspólnoty OHIM w Alicante i Europejskiego Urzędu Patentowego w Monachium. W zakresie uzyskiwania ochrony patentowej specjalizujemy się w dziedzinie mechaniki, elektrotechniki i górnictwa. Dokonujemy także wycen wartości niematerialnych i prawnych.

Patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe do instytucji europejskich są zgłaszane elektronicznie, on line, co powoduje znaczne obniżenie pobieranych przez te urzędy opłat w stosunku do pobieranych przy zgłoszeniu tradycyjnym, na nośniku papierowym.

Wiele firm korzystało z opinii w zakresie występowania naruszeń cudzych praw wyłącznych co przyczyniło się do zażegnania sporów na etapie postępowania przedsądowego.

 

Rzecznik Patentowy, Urszula Trawińska ukończyła studia politechniczne w stopniu magistra inżyniera, podyplomowe studia techniczne w zakresie automatyki i telemechaniki oraz prawnicze studia podyplomowe w zakresie prawa wynalazczego. Posiada również uprawnienia zawodowego pełnomocnika do występowania przed  Urzędem Do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Wspólnoty OHIM w Alicante i Europejskiego Urzędu Patentowego w Monachium. Przed założeniem własnego biura Urszula Trawińska pracowała w dużym przedsiębiorstwie państwowym prowadząc sprawy związane z ochroną własności przemysłowej.

Jako biegły sądowy, rzecznik patentowy ma na swoim koncie osiągnięcia w zakresie wydawania ekspertyz sądowych w sprawach o naruszenie praw wyłącznych oraz o wynagrodzenie twórców  a także kilkaset opracowań dokumentacji zgłoszeń do ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych dla firm z terenu całej Polski. Zgłoszenia dokonywano w Polskim Urzędzie Patentowym a także, po przystąpieniu do Unii Europejskiej, w Urzędach Patentowych Wspólnoty m.in. w Urzędzie Do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Wspólnoty OHIM i Europejskim Urzędzie Patentowym EPO.

 

 

 

 

rzecznik patentowyRzecznik Patentowy Magdalena Tyrała, ukończyła Akademię Ekonomiczna w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozpoczęła współpracę z biurem w 2006 r. Specjalizuje się w zgłaszaniu patentów, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych droga elektroniczną, korespondencji z zagranicznymi kancelariami i urzędami patentowymi, naruszeniach w internecie oraz ze względu na swoje ekonomiczne wykształcenie w wycenach wartości niematerialnych i prawnych. Jest wpisana na listę biegłych skarbowych przy Izbie Skarbowej w Katowicach.

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent