abapat

 


ul. Kościuszki 19/1, 44-200 Rybnik; tel.: +48 604209162

Oferta PDF Drukuj Email

Usługi:

1. Ochrona własności przemysłowej:

- uzyskiwanie patentowej ochrony praw wyłącznych na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe polskie,  wzory wspólnotowe.

- uzyskiwanie praw ochronnych na znaki towarowe polskie, znaki towarowe wspólnotowe, logo i nazwę firmy, oznaczenia geograficzne, produkty regionalne.

Zakres terytorialny usługi obejmuje Polskę, Wspólnotę  Europejską, Europę

Zakres merytoryczny usługi obejmuje pełny cykl czynności niezbędny do uzyskania ochrony:

- sprawdzenie zdolności patentowej lub rejestrowej,

- przyjęcie pełnomocnictwa,

- opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej do urzędu patentowego polskiego,  europejskiego lub innego urzędu zagranicznego,

- zgłoszenie do ochrony na podstawie pełnomocnictwa,

- obronę w razie wystąpienia sprzeciwu.

Występujemy o ochronę w ramach konwencji o patencie europejskim (EPO), PCT (WIPO), wspólnotowym znaku towarowym (OHIM), wspólnotowym wzorze przemysłowym (OHIM).

 

  1. Walidacje patentów europejskich, w tym tłumaczenia z j. angielskiego i niemieckiego.
  2. Obsługa fazy krajowej i regionalnej dla patentów zgłaszanych w systemie PCT.
  3. Pośredniczenie we współpracy i zagranicznymi kancelariami przy uzyskiwaniu ochrony w innych krajach.

 

2. Badania:

- czystości patentowej wyrobów,

- zdolności patentowej rozwiązań,

- stanu techniki w określonej dziedzinie,

- nowości i zdolności rejestrowej znaku towarowego

- innych specjalistycznych badań w literaturze patentowej

- opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii w powyższym zakresie

 

3. Doradztwo prawne: wykorzystując wieloletnie doświadczenie biegłego sądowego potrafimy skutecznie doradzić sposób postępowania w razie zaistniałych konfliktów na tle stosowania przepisów prawnych dotyczących:

- prawa własności przemysłowej,

- prawa autorskiego,

- ustawy o zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Wydajemy profesjonalne opinie i ekspertyzy, zwłaszcza w sprawach naruszeń praw wyłącznych, wykorzystywane zarówno w postępowaniu sądowym jak i przesądowym, co niejednokrotnie pozwala uniknąć kosztownego procesu.

 

4. Wycena wartości niematerialnych i prawnych (znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe)

 

5. Sprawy sporne: reprezentujemy naszych Klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Znaki Towarowe i Wzory), a także Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium i Komisją Europejską.  Posiadamy odpowiednie certyfikaty dla występowania przed w/w urzędami w charakterze pełnomocnika zawodowego. Prowadzimy profesjonalną obronę zgłoszeń, opracowujemy pisma procesowe, pisma ostrzegawcze, odpowiedzi na pozwy, sprzeciwy, na zarzuty naruszeń praw wyłącznych. Prowadzimy sprawy z zakresu ochrony prawa do nazwy firmy.

 

6. Zawieranie umów licencyjnych i transfer technologii: opracowujemy wzory umów licencyjnych, umów o przekazanie praw do tytułów ochronnych oraz doradzamy przy transferze technologii i know-how.

 

7. Opinie biegłego dla sądów i policji  w sprawach własności przemysłowej.

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent