abapat

 


ul. Kościuszki 19/1, 44-200 Rybnik; tel.: +48 604209162

Wynalazek PDF Drukuj Email

Wynalazek – nowe rozwiązanie techniczne, najczęściej poprzedzone przez pomysł. Według prawa patentowego wynalazek to, poddające się ścisłej definicji prawno-technicznej, unikalne rozwiązanie techniczne, dotychczas nie opatentowane. W zasadzie nie ma jednolitej definicji wynalazku. Z punktu widzenia prawa interesują nas wynalazki na które można uzyskać patent.

 

W tym przypadku za wynalazki nie uważa się:

- odkryć (odkrycie naukowe – obserwacja nieznanego dotąd zjawiska występującego naturalnie w przyrodzie. Odkrycia nie podlegają ochronie patentowej – uważa się, że należą one do domeny publicznej i są własnością całej ludzkości. Ochrona patentowa może natomiast dotyczyć nowej technologii, która przyczyniła się do odkrycia), teorii naukowych i metod matematycznych;

- wytworów o charakterze jedynie estetycznym;

- planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;

- wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;

- programów do maszyn cyfrowych;

- przedstawienia informacji.

 

Patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki,  które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Na przykład:  stanowi element zaskoczenia dla znawcy,  jest rozwiązaniem problemu dotąd bezskutecznie podejmowanego,  zaspokaja nową (nieuświadomioną) potrzebę społeczną,

umożliwia zwiększenie efektywności, umożliwia osiągnięcie szczególnego, nieoczekiwanego efektu, etc.

Jeżeli wynalazek nie cechuje się poziomem wynalazczym, a należy do kategorii urządzeń (patrz niżej) może uzyskać ochronę w formie prawa ochronnego na wzór użytkowy.

 

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

 

Z punktu widzenia prawa własności przemysłowej wynalazki dzielą się na następujące kategorie:

- Sposób - rozwiązanie określone jako ciąg etapów przebiegających w uporządkowanej kolejności wraz z warunkami, w których one przebiegają.

- Urządzenie  - rozwiązanie określone wzajemnym usytuowaniem i połączeniem poszczególnych elementów tworzących łącznie przestrzenną całość.

- Produkt (wytwór)  - rozwiązanie określone zestawem składników o odpowiednio określonych własnościach fizykochemicznych i zawartości ilościowej.

- Nowe zastosowanie znanej substancji.

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent