abapat

 


ul. Kościuszki 19/1, 44-200 Rybnik; tel.: +48 604209162

Prawo ochronne na znak towarowy PDF Drukuj Email

Prawo ochronne na znak towarowy jest to prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo ochronne na znak towarowy, wspólny znak towarowy bądź  wspólny znak towarowy gwarancyjny albo wspólne prawo ochronne na znak towarowy trwa dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.

Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone dla wszystkich lub części towarów , na kolejne okresy dziesięcioletnie, przy czym wniosek powinien być złożony przed końcem upływającego okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed  jego upływem. Wraz z wnioskiem należy wnieść należną opłatę za ochronę. Wniosek może zostać złożony, za dodatkową opłatą, również w ciągu sześciu miesięcy po upływie okresu ochrony.

Nie udziela się praw ochronnych na znaki, które :

- nie mogą być znakiem towarowym w rozumieniu Ustawy

- nie mają dostatecznych znamion odróżniających (np. składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności),

- weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

 

Nie udziela się praw ochronnych na znaki towarowe:

- których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich,

- które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,

- które ze swojej istoty mogą wprowadzić odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru i właściwości

 

Nie udziela się praw ochronnych na znaki towarowe, jeżeli :

- zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony,

- zawierają nazwy, skróty nazw bądź symbole, na używanie których w obrocie zgłaszający nie ma zezwolenia właściwego organu Państwa albo organizacji,

- zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową,

- stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znaczenie wartości towaru.

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent