abapat

 


ul. Kościuszki 19/1, 44-200 Rybnik; tel.: +48 604209162

EPC - European Patent Convention PDF Drukuj Email

EPC - Podpisana w 1973 roku w Monachium Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (ang. European Patent Convention – EPC) ustala wspólną ścieżkę zgłaszania i udzielania patentów europejskich, obowiązujących w każdym z państw-członków Europejskiej Organizacji Patentowej wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie patentu europejskiego. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich określa zarówno tryb przyznawania patentów europejskich, jak i merytoryczne oraz formalne przesłanki zdolności patentowej wynalazków.

Akt przystąpienia Polski do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich został podpisany przez Prezydenta RP dnia 29 grudnia 2003, opublikowany w Dzienniki Ustaw z 2004 r. nr 79; poz. 737 (tam też można znaleźć polski tekst konwencji), a Polska formalnie stała się członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej 1 marca 2004 roku.

Pierwsza duża rewizja Konwencji o udzielaniu patentów europejskich miała miejsce w 2000 roku i najprawdopodobniej wejdzie w życie z końcem 2007 roku; zrewidowana Konwencja określana jest mianem EPC 2000.

Celem EPC jest zapewnienie łatwiejszego i tańszego uzyskania bardziej wiarygodnej ochrony wynalazków w umawiających się państwach poprzez stworzenie jednej europejskiej procedury do udzielania

patentów na podstawie ujednoliconego zbioru przepisów materialnego prawa patentowego.

Patent europejski przyznaje jego właścicielowi, w każdym umawiającym się państwie, na które patent został udzielony, takie same prawa jakie byłyby przyznane przez patent krajowy udzielony w tym państwie. Jeżeli przedmiotem patentu europejskiego jest sposób, przyznana patentem ochrona rozciąga się na produkty bezpośrednio otrzymane tym sposobem. W przypadku naruszenia patentu europejskiego postępuje się zgodnie z prawem krajowym.

Opublikowane europejskie zgłoszenia patentowe zapewniają ochronę

tymczasową, która nie może być słabsza od ochrony przyznawanej przez umawiające się państwa dla opublikowanych zgłoszeń krajowych i która musi co najmniej obejmować prawo do uzasadnionego odszkodowania w przypadku naruszenia.

Czas trwania patentu europejskiego wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia.

EPC jest również regionalnym układem patentowym w rozumieniu art. 45(1) Układu o współpracy patentowej (PCT). Zatem patenty europejskie mogą zostać udzielone na podstawie zgłoszenia międzynarodowego dokonanego zgodnie z PCT. Obecnie możliwe jest uzyskanie patentu europejskiego na wszystkie umawiające się państwa EPC za pomocą zgłoszenia PCT (droga Euro-PCT). EUP będzie działał jako urząd przyjmujący, urząd wyznaczony i urząd wybrany oraz jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań i Badań Wstępnych na podstawie PCT 2).

Patent europejski zostaje udzielony po badaniu przewidzianym do sprawdzenia czy europejskie zgłoszenie patentowe oraz będący jego przedmiotem wynalazek spełniają ustalone w EPC wymogi dotyczące zdolności patentowej.

Wymogi te mają zastosowanie nie tylko do udzielenia patentu europejskiego, ale także w przypadku oceny ważności patentu europejskiego przez sądy krajowe. Ponadto, EPC określa jednolicie dla wszystkich umawiających się państw zakres ochrony przyznawanej przez patent europejski.

Procedura europejska prowadzona jest w jednym z trzech języków urzędo wych EUP (angielskim, francuskim, niemieckim), w zależności od języka jaki zgłaszający wybrał dla dokonania zgłoszenia. Dodatkowo, dla zgłaszających z tych umawiających się państw, w których używa się innego języka niż jeden z języków urzędowych EUP, przewiduje się ułatwienia językowe oraz w odniesieniu do opłat.

Jednakże na ostatecznym etapie procedury udzielania patentu europejskiego konieczne jest złożenie tłumaczeń: po pierwsze zgłaszający musi złożyć w EUP tłumaczenie zastrzeżeń w dwóch pozostałych językach urzędowych EUP innych niż język postępowania; po drugie większość umawiających się państw, dla nadania skutku patentowi europejskiemu w swoich państwach, wymaga tłumaczenia opisu patentu europejskiego na jeden ze swoich języków urzędowych, jeśli różni się on od języka postępowania.

Chociaż koszty te w niektórych przypadkach są znaczące, ponosi się je dopiero wówczas, gdy udzielenie patentu europejskiego stało się już faktem.

Jeżeli przed udzieleniem patentu europejskiego zgłaszający pragnie korzystać w wyznaczonych państwach z ochrony tymczasowej przyznawanej w okresie między publikacją zgłoszenia a udzieleniem patentu europejskiego, musi, dokonując takiego zastrzeżenia, złożyć w urzędach krajowych umawiających się państw jedynie tłumaczenie zastrzeżeń.

Procedura udzielenia patentu europejskiego trwa od około 3 do 5 lat od złożenia zgłoszenia patentowego. Może być podzielona na dwa etapy, pierwszy - badanie formalne i sporządzenie sprawozdania z poszukiwania, drugi- badanie pełne.

 

Copyright by Abapat 2012  I  abapat@abapat.pl I  skype: abapat.patent