Rzecznik patentowy to osoba posiadająca uprawnienia do reprezentowania przed Urzędem Patentowym RP oraz w innych sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej. Rzecznicy patentowi świadczą szereg usług związanych z ochroną własności przemysłowej, w tym:

  1. Doradztwo patentowe – rzecznicy patentowi doradzają w sprawach związanych z uzyskaniem ochrony patentowej, tj. w zakresie zgłaszania wniosków patentowych, oceny szans na uzyskanie patentu, analizy stanu techniki, analizy innowacyjności.
  2. Rejestracja znaków towarowych – rzecznicy patentowi pomagają w rejestracji znaków towarowych, czyli słów, grafik, dźwięków, zapachów, które odróżniają produkty lub usługi jednej firmy od innych.
  3. Ochrona patentowa – rzecznicy patentowi reprezentują klientów w sprawach związanych z ochroną patentową, w tym w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, jak również w sprawach sądowych dotyczących naruszenia praw patentowych.
  4. Analiza stanu techniki – rzecznicy patentowi przeprowadzają analizy stanu techniki w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów związanych z ochroną patentową.
  5. Wyszukiwanie patentów – rzecznicy patentowi przeprowadzają wyszukiwanie patentów w celu określenia, czy dane rozwiązanie techniczne jest już opatentowane, czy też można uzyskać na nie patent.
  6. Ocena i wycena własności intelektualnej – rzecznicy patentowi pomagają w ocenie wartości własności intelektualnej i jej wycenie, co może być przydatne w przypadku sprzedaży lub zakupu firm.

Warto podkreślić, że lista usług, które mogą być świadczone przez rzeczników patentowych, jest długa i różnorodna, w zależności od specyfiki potrzeb klienta.