Rzecznik patentowy

Kim jest rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy to osoba posiadająca uprawnienia do reprezentowania przed Urzędem Patentowym RP oraz w innych sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej. Rzecznicy patentowi świadczą szereg usług związanych z ochroną własności przemysłowej, w tym:

  1. Doradztwo patentowe – rzecznicy patentowi doradzają w sprawach związanych z uzyskaniem ochrony patentowej, tj. w zakresie zgłaszania wniosków patentowych, oceny szans na uzyskanie patentu, analizy stanu techniki, analizy innowacyjności.
  2. Rejestracja znaków towarowych – rzecznicy patentowi pomagają w rejestracji znaków towarowych, czyli słów, grafik, dźwięków, zapachów, które odróżniają produkty lub usługi jednej firmy od innych.
  3. Ochrona patentowa – rzecznicy patentowi reprezentują klientów w sprawach związanych z ochroną patentową, w tym w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, jak również w sprawach sądowych dotyczących naruszenia praw patentowych.
  4. Analiza stanu techniki – rzecznicy patentowi przeprowadzają analizy stanu techniki w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów związanych z ochroną patentową.
  5. Wyszukiwanie patentów – rzecznicy patentowi przeprowadzają wyszukiwanie patentów w celu określenia, czy dane rozwiązanie techniczne jest już opatentowane, czy też można uzyskać na nie patent.
  6. Ocena i wycena własności intelektualnej – rzecznicy patentowi pomagają w ocenie wartości własności intelektualnej i jej wycenie, co może być przydatne w przypadku sprzedaży lub zakupu firm.
  7. Warto podkreślić, że lista usług, które mogą być świadczone przez rzeczników patentowych, jest długa i różnorodna, w zależności od specyfiki potrzeb klienta.

Polscy rzecznicy patentowi sa zrzeszeni w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

PIRP

https://www.rzecznikpatentowy.org.pl

Dlaczego warto wybrać rzecznika patentowego?

Zaleta 1

Rzecznik Patentowy posiada odpowiednie wykształcenie i wiedzę zdobyta podczas aplikacji

Zaleta 2

Rzecznik Patentowy jest zawodem zaufania publicznego

Zaleta 3

Rzecznik patentowy jest z mocy ustawy zobowiązany do zachowania tajemnicy i poufności

Zaleta 3

Rzecznik Patentowy kieruje się zasadami etyki zawodowej

 

Europejski rzecznik patentowy

Europejski rzecznik patentowy to osoba posiadająca upranienia do reprezentowania swoich mocodawców przed Europejskim Urzędem Patentowym, w skrócie EPO.

European Patent Organisation

https://www.epo.org/en

Europejscy rzecznicy patentowi są zrzeszeni w Instytucie zawodowych pełnomocników przed EPO.

https://patentepi.org/en/

 

Zawodowy pełnomocnik przed EUIPO

Zawodowy pełnomocnik przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej, w skrócie EUIPO to osoba mająca uprawnienia do reprezentowania osób trzecich przed tym urzędem. Wpis na listę profesjonalnych pełnomocników może uzyskać także polski rzecznik patentowy.

Urząd EUIPO zajmuje się rejestracją znaków towarowych Unii Europejskiej i wzorów wspólnotowych.

https://www.euipo.europa.eu/pl